Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Vyhrazené parkování


KDO MŮŽE O VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ POŽÁDAT

Nájemník bytu zvláštního určení (bezbariérového), který vlastní automobil, je držitelem ZTP/P a parkovacího průkazu pro osobu těžce zdravotně postiženou.
Nárok na zřízení vyhrazeného parkování stanovuje vyhláška konkrétní městské části. V současné době ve většině městských částech nebo městech mohou o vyhrazené parkování žádat jen držitelé nejtěžšího stupně průkazu osoby se zdravotním postižením, tedy ZTP/P, se závažným omezením v oblasti pohybu.

O vyhrazené parkovací stání před domem může požádat i držitel průkazu ZTP/P na své služební vozidlo, pokud má v pracovní smlouvě uvedeno, že zaměstnavatel dovoluje, umožňuje toto vozidlo užívat i k soukromým účelům.
Splňuje-li žadatel/ ka o vyhrazené parkovací místo toto podmínku, k žádosti přikládá rovněž kopii platné pracovní smlouvy.
Kromě tohoto zmíněného případu nárok na vyhrazené parkovací stání před domem ve spojitosti se služebním autem nevzniká.

Fyzickým osobám, držitelům průkazu ZTP nárok ve většině případů také nevzniká.
Patřičný odbor může v některých případech žádostem o vyhrazené parkovací stání pro ZTP vyhovět, má-li žadatel výrazný pohyblivý problém a pro pohyb využívá pomůcky (berle, vozík).
Žádosti bývají posouzeny individuálně. U držitelů průkazu ZTP však žádosti o vyhrazené parkovací stání bývají posouzeny kladně jen málokdy.


KDY ŽÁDAT

Pokud nemáte k dispozici garáž anebo si ji nechcete pronajímat od městké části, avšak potřebujete parkovat co nejblíže k Vašemu bytu, vzhledem k tomu, že jste osobou zdravotně hendikepovanou, případně hůř se pohybující nebo s hybností výrazně omezenou.


KDE ŽÁDAT

Záležitost si vyřídíte na stavebním odboru úřadu městské části (ÚMČ), kde (trvale) bydlíte a hodláte parkovat. V případě, že danou ulicí projíždí MHD, pak na Magistrátu města Brna, odboru dopravy.
O vyhrazené parkování lze žádat i na odboru dopravy úřadu městské části, dle toho, který z těchto dvou zmíněných má právě Vaše městská část (stavební odbor nebo odbor dopravy).


NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

Vyplníte žádost, vypíšete Vaše osobní údaje, zaškrtněte, že jde o novou žádost. V rámci této záležitosti dále vyplníte i dokument Žádost o instalaci svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení. Žádost o vyhrazené parkování je třeba vyzvednout na konkrétním stavebním odboru ÚMČ, každá městská část má vlastní.
Formulář žádosti zpravida najdete stránkách konkrétní městské části, tak jako popis všech dalších dokumentů a náležitostí řízení.

K žádosti musí žadatel/ka rovněž doložit:
kopii platného průkazu ZTP/P
kopii platného parkovacího průkazu
kopii velkého technického průkazu
kopii lékařského nálezu, pokud možno z poslední doby, popisující Váš aktuální zdravotní stav.

Tento dokument slouží čistě pro potřeby ÚMČ a neměl by být z jeho strany poskytován nikomu dalšímu.

Doporučuji zkontaktovat stavební odbor Vaší městské části předem telefonicky, vysvětlit konkrétní osobě Váš požadavek a informovat se, jaké všechny doklady máte doložit. Výše uvedená dokumentace je od klientů vyžadována standardně, je však možné, že Vaše městská část bude chtít ještě něco navíc.

Legislativa specifikujicí přímo vyhrazené parkovací stání neexistuje. Kompetentní osoby a úřad by při schvalování vyhrazeného stání hendikepovanému měl vycházet z těchto relevantních zákonů:

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu - § 67 Speciální označení vozidel a osob, odst. 1, 2, 4, 9

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - § 25 Zvláštní užívání, odst. 6, písmeno c) bod 4

Zákon č. 182/1991 Sb. o sociálním zabezpečení - § 31 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany.

Zde není nikde zmínka o postižení pouze pohybového aparátu! Jak upozorňuje úřad ombudsmana v doporučení z 21.5. 2015, je důležité a spravné naplňování práva na rovné zacházení při zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích. To v praxi znamená povinnost úřadu vyhovět každému žadateli o vyhrazené parkovací stání, bez rozdílu postižení!
Při rozhodování v této záležitosti se úřad někdy mylně opírá o vyhlášku stavebního zákona, stanovující pravidla pro velké, veřejné parkovací plochy, přístupné všem, např. před obchodními řetězci. Zde je specifikováno pouze pohybové postižení anebo omezení.
To je však záležitost zcela jiná, než vyhrazené parkovací stání pro jednotlivce s hendikepem.


SPECIFIKACE BUDOUCÍHO PARKOVACÍHO MÍSTA

Žadatel/ka vyjádří své přání, kde přesně před domem by mu vlastní parkovací místo nejvíce vyhovovalo. Je třeba umístění předem konzultovat s kompetentní osobou stavebního odboru. Pokud úředník tu plochu nezná, měl by Vás, po předchozí domluvě, osobně navštívit, podívat se a společně s Vámi jako žadatelem prodiskutovat všechny možné varianty plochy vyhrazeného stání.


DOBA VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Přislušný odbor Vašeho města, nejčastěji stavební odbor anebo odbor dopravy má na vyřešení cca 3 měsíce. Tato lhůta je většinou úplně dodržena a v praxi nebývá kratší, protože Vaše žádost se musí probrat v radě, která probíhá jen určitý den v měsíci. Stavební odbor navíc vypracovává územní plán, tedy nákres návrhu umístění Vašeho vyhrazeného parkovacího místa. Odbor je zde nucen ke spolupráci s Magistrátem města Brna, odborem dopravy, a také s Brněnskými komunikacemi, a.s.


ROZHODNUTÍ

O schválení žádosti klienta informuje stavební odbor ÚMČ doporučeným dopisem.
Součástí je:
a) dvoustranné rozhodnutí jako takové, úředně pojmenované Rozhodnutí o povolení zvláštního užívaní komunikace
b) nákres místa (plánek ulice)
c) kartička, zalitá v laminátu, se SPZ Vašeho automobilu
d) dokument z odboru dopravy o textu dodatkové tabulky


DOHODA TERMÍNU VYZNAČENÍ STÁNÍ

Žadatel sám musí na Brněnské komunikace, a.s. odeslat formulář (podat žádost) Žádost o vyhrazené parkovací stání-nové. Formulář není univerzální, najdete ho na webu městské části.

Jakmile je ostatní související dokumentace vyřešena, přijde Vám Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace.
Pak je nutné, aby sám žadatel/ka zkontaktoval/a Brněnské komunikace (nebo jiný patřičný subjekt podle konkrétního města) a domluvil/a si termín vyznačení vyhrazeného parkovacího stání.
Aktuální kontakt pro město Brno: pí. Tůmová: 734 416 409.


POPLATKY A ZPŮSOB ÚHRADY

O výši jednorázového poplatku za zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro hendikepovanou osobu rozhoduje Rada města. Z tohoto důvodu se může částka různit.
V Brně zaplatíte jednorázově 1000 Kč až 3000 Kč podle toho, zda už je k dispozici prostor před domem a budou ho jen vyznačovat anebo bude třeba celkově vyhradit prostor a následně provést značení. Platbu v hotovosti předáte pracovníkovi, který práci odvede. Vystaví Vám samozřejmě doklad o zaplacení.
Platbu lze provést i převodem na účet. Pak Vám Brněnské komunikace pošlou fakturu s potřebnými platebními údaji.
Způsob platby si vyberete při dohodě termínu vyznačení Vašeho vyhrazeného stání.

Stejně jako v Brně i ve většině ostatních měst naší republiky si žadatel na zřízení parkovacího místa určitým dílem přispívá nebo ho musí uhradit v plné ceně.
Podobně jako v Brně žadatel o vyhrazené parkovací stání přispívá na jeho zřízení částkou 1000 Kč např. v Kolíně.
V Kutné Hoře žadatel/ka hradí zřízení konkrétního parkovacího místa v plné výši (cena přibližně 4000 Kč).
Naopak např. v Karlových Varech či v Havířově město zřízení nového parkovacího místa plně dotuje, takže žadatelé žádný poplatek nehradí.
Jiné poplatky pak již nehradíte, neboť jako držitel/ka průkazu ZTP/P jste od poplatku za užívaní veřejné komunikace osvobozen/a.


POPLATKY A ZPŮSOB ÚHRADY

O výši jednorázového poplatku za zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro hendikepovanou osobu rozhoduje Rada města. Z tohoto důvodu se může částka různit.

V Brně zaplatíte 1000 Kč až 3000 Kč.

Také ve většině ostatních měst naší republiky si žadatel na zřízení parkovacího místa určitým dílem přispívá nebo ho musí uhradit v plné ceně.
Podobně jako v Brně žadatel o vyhrazené parkovací stání přispívá na jeho zřízení částkou 1000 Kč např.v Kolíně.
V Kutné Hoře žadatel/ka hradí zřízení konkrétního parkovacího místa v plné výši (cena přibližně 4000 KČ).
Naopak např. v Karlových Varech či v Havířově město zřízení nového parkovacího místa plně dotuje, takže žadatelé žádný poplatek nehradí.
Jiné poplatky pak již nehradíte, neboť jako držitel/ka průkazu ZTP/P jste od poplatku za užívaní veřejné komunikace osvobozen/a.


DOBA PLATNOSTI VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ

Povolení k vyhrazenému parkování je úřadem městské části vydáváno na 1 rok. Budete-li pak mít stejný automobil i bydliště, stačí na ÚMČ pouze požádat o prodloužení vyplněním formuláře, a to cca měsíc před skončením platnosti stávajícího vyhrazeného parkovacího místa.
Při prodloužení stávajícího místa není třeba kontaktovat Brněnské komunikace.


VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ A NOVÝ AUTOMOBIL (NOVÉ BYDLIŠTĚ)

Při zakoupení nového vozu nebo změně Vašeho bydliště je však třeba znovu absolvovat vše mnou výše detailně popsané. Žadatel/ka o vyhrazené parkovací stání pro invalidy se tedy v této věci obrátí nejprve na stavební odbor ÚMČ, posléze na Brněnské komunikace, a.s.


CO DĚLAT PŘI VYBLEDNUTÍ NEBO ZNEHODNOCENÍ ZNAČENÍ

Zkontaktujte Brněnské komunikace, a.s. s žádostí o obnovu. Není třeba obracet se na ÚMČ.


POVINNOSTI DRŽITELE VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ

Parkovat pouze na tomto čarami ohraničeném místě, není přípustné zasahovat do dalšího parkovacího místa např. koly Vašeho auta.

Při zaparkování a parkování na vyhrazeném místě musí být za předním sklem vozu vždy viditelně vystaven platný parkovací průkaz (modrý s piktogramem vozíčkáře), a to po celou dobu parkování nepretržitě.
Při zaparkování a parkování na vyhrazeném místě musí být za předním sklem vozu vždy viditelně umístěna také bíla parkovací karta zalitá v laminátu, která byla vydaná úřadem městské části. Majitel vozu tedy bude mít za předním sklem nepřetržitě umístěny 2 parkovací karty, 1 bílou a také 1 modrou, obě povinně.

Údržba parkovací plochy po celý rok, v zimních měsících odklízení sněhu a zajištění viditelnosti SPZ.

Odstranění vozidla v době stanoveného blokového čištění - viz. Rozhodnutí povolení zvláštního užívaní komunikace, bod 8. Vozidlo musí být odstaveno i přesto, že majitelem je invalidní osoba, držitel/ka platného průkazu ZTP/P a platného parkovacího průkazu. Pokud necháte vozidlo na Vašem vyhrazeném stání, dopouštíte se dopravního přestupku a může Vám být udělena pokuta až do výše 2500 Kč.


VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ A NEPŘÍTOMNOST DRŽITELE

Pokud je majitel vyhrazeného parkovacího místa např. hospitalizován v nemocnici, má stále právo své parkovací místo užívat, on i jeho nejbližší rodina.
V jeho nepřítomnosti není nutné přeparkování auta.
Přeparkováním by docházelo, z pohledu městské části, k ještě většímu tlaku na parkovací místa, neboť by kromě místa již vyhrazeného byla blokována ještě další parkovací plocha.
Hospitalizaci ani pobyt mimo dům není nutné úřadu městské části hlásit.


VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ A PŘESTĚHOVÁNÍ DO JINÉHO MĚSTA BEZ ÚŘEDNÍ ZMĚNY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

Jestliže máte zřízeno vyhrazené parkovací stání v místě trvalého bydliště, jste nuceni se odstěhovat a chcete zřídit vyhrazené stání na jiné adrese, pak záleží na konkrétním úředníkovi, jak se zachová.

Pokud bude postupovat striktně podle zákona, bude pro něj určující údaj o trvalém bydlišti ve Vašem občanském průkazu, a proto bude zřízení nového vyhrazeného místa zamítnuto.

Pokud bude kompetentní osoba brát místo Vašeho nového dlouhodobého pobytu, kde se fakticky zdržujete, i jako místo pobytu trvalého, pak by jednání o novém vyhrazeném parkování mělo proběhnout hladce a s kladným výsledkem.


VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ A ODSTĚHOVÁNÍ ČI ÚMRTÍ MAJITELE

V takovém případě jsou nejbližší přibuzní povinni oznámit tuto skutečnost co nejdříve úřadu měské části a požádat o zrušení, případně zrušení a současně přesun stávajícího parkovacího místa na novou adresu trvalého bydliště.
Bude vydána písemná změna původního povolení a úřad městské části následně zařídí i faktické odstranění vyhrazeného parkování, tedy demontáž veškerého dopravního značení u kompetentní instituce.

Využívání vyhrazeného parkování rodinou i po úmrtí hendikepovaného majitele je protizákonné, jedná se o závažný přestupek zneužití vyhrazeného parkovacího místa.
Ten je řešen strážníky městské policie několika možnými zákonnými postupy. Výběr vhodného konečného řešení je zcela v kompetenci zasahujicího policisty, který po anonymním upozornění nebo při osobní kontrole:

a/ počká na majitele špatně zaparkovaného automobilu, na přestupek pouze slovně upozorní, požádá o přeparkování a věc uzavře ústní domluvou

b/ vůz nechá odtáhnout, samozřejmě na náklady majitele. Cena za odtah činí cca 2000 Kč.

c/ vzhledem ke zvýšení pravomocí městské policie může rovněž udělit na místě blokovou pokutu do 2000 Kč.

d/ dá hříšníkovi za sklo oznámení o přestupku a věc ihned pošle do správního řízení.

Poslední možnost je v případě zneužití vyhrazeného parkovacího místa zřejmě nejčastější. Městská policie ve městě Brně blokovou pokutu neuděluje a přestupek je hned řešen ve správním řízení, což patřičný zákon umožňuje.

Ve správním řízení pak je stanovena pokuta v rozmezí 5 - 10 000 Kč + 1000 Kč správní poplatek a mínus 2 body v bodovém systému řidiče.

Uvedené varianty řešení platí jak pro zneužití vyhrazeného parkovacího místa konkrétního majitele před domem, tak také pro parkování na místě vyhrazeném pro invalidy bez platného průkazu osoby se zdravotním postižením a bez platného průkazu parkovacího např. před obchodním domem.


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná

Garanti článku:
Ing. Jindřich Vomela, Brněnské komunikace, a.s.
Mgr. Jiří Jordánek, odbor Dopravně správních činností magistrátu města Brna


Datum vložení: 5. 2. 2015
Datum poslední aktualizace textu: 8. 12. 2023


Související články:

Parkovací karta pro osobu těžce zdravotně postiženou


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies