Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Co je příspěvek na péči u dětí


Nejčastější dotazy k příspěvku na péči


Jde o příspěvek poskytovaný osobám mladším 18 let, které v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdtavotního stavu potřebují pomoc jiného člověka, zpravidla rodiče, se zvládáním tzv. základních životních potřeb.
Mezi tyto potřeby patří: mobilita, orientace, komunikace, pomoc při oblékání a obouvání, asistence při stravování a přípravě jídla, péče o zdraví, osobní aktivity, dále také tělesná hygiena a tzv. výkon fyziologické potřeby, tedy sebeobsluha na toaletě.
Při posuzování těchto 10 oblastí je vždy důležitý jednak počet těch, které dítě samo nezvládá a jednak především to, na kolik s nějakou z vyjmenovaných položek potřebuje pomoct, např. kolikrát denně či v jakou denní dobu.
Posuzovacím kritériem je tedy stupeň závislosti.

Od 1. 7. 2024 je výše příspěvku na péči u dětí do 18 let v jednotlivých stupních stanovena takto:
I. stupeň (lehká závislost) - 3300 Kč měsíčně
II. stupeň (středně těžká závislost) - 7400 Kč měsíčně (zvýšení o 800 Kč)
III. stupeň (těžká závislost) - 16 100 Kč měsíčně (zvýšení o 2200 Kč)
IV. stupeň (úplná závislost) - 23 000 Kč měsíčně při pobytu v pobytovém zařízení (zvýšení o 3800 Kč)
nebo 27 000 Kč měsíčně, je-li příjemce v domácí péči (zvýšení o 7800 Kč)ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU

Pokud byl Vašemu dítěti přiznán příspěvek na péči III. anebo IV. stupně, je možné požádat úřad práce ještě o navýšení tohoto příspěvku o 2000 Kč měsíčně. Toto zvýšení je poskytováno pouze z důvodu nízkých příjmů v rodině (pod dvojnásobkem životního minima celé domácnosti).
Dítě přitom nejde znovu ke komisi ani nedokládá doplňující lékařské zprávy.
Je třeba vyplnit formulář Zvýšení příspěvku na péči.

Zvýšení příspěvku není možné žádat, pokud se o dítě starají například v dětském domově nebo pokud bere příspěvek ze systému dávek pěstounské péče (nebo ho nebere, protože dostává důchod vyšší než tento příspěvek).


KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK NA PÉČI ZÍSKAT

Po splnění stanovených podmínek je příspěvek na péči přiznán třeba dětem s těžkým omezením hybnosti (např. po dětské mozkové obrně), s dalšími neurologickými diagnózami (mrtvice), nemocným onkologicky, s vážnými hematologickými potížemi, s dysfázií. Dále dětem špatně chodícím, mentálně i sluchově postiženým, tak jako nevidomým anebo se zbytky zraku. Na tento příspěvek mají nárok např. i děti po úrazech, amputacích končetin a zlomeninách páteřních obratlů, podobně jako u dospělých.


JAK VŠE PROBÍHÁ

Rodič dítěte nebo jiný zákonný zástupce výplní Žádost o příspěvek na péči. Vyplněnou žádost pak odevzdá na příslušném úřadě práce, dle místa trvalého bydliště, v oddělení těžce zdravotně postižených. K žádosti musejí být přiloženy další doklady přesně specifikované v tiskopisu (např. rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce aj.).
Po odevzdání vyplněného formuláře zákonné zástupce cca do 3 měsíců zkontaktuje sociální pracovnice za účelem domluvy termínu sociálního šetření; navštíví rodinu v místě, kde se dlouhodobě zdržuje (nemusí se shodovat s trvalým pobytem) a položí několik dotazů.
Po tomto sociálním šetření příjde poštou vyrozumění o přerušení řízení. Na dopis zakonný zástupce osoby mladší 18 let nijak nereaguje. Znamená pouze, že žádost byla odeslána pediatrovi a ten vyplní další potřebný formulář, přidá k němu veškeré zdravotní záznamy dítěte a vše odešle posudkovému lékaři. Ve fázi přerušení řízení Vás tedy posudkový lékař a lékařská posudková komise písemně informuje, že sbírá a kompletuje zdravotní anamnézu syna nebo dcery.
Po určité době posudkový lékař vydá konečné rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči.
Krátce před vydáním takového rozhodnutí budete mít, po písemné výzvě z ÚP, právo nahlédnout do spisu. Doporučuji ho využít a na ÚP se osobně dostavit. Ve spise najdete shrnutí, z jakých podkladů posudkový lékař vycházel a jaké rozhodnutí se chystá vydat. V tuto chvíli lze podepsat, že s (nepříznivým) rozhodnutím nesouhlasíte a připravit se tak na odvolání.
Podotýkám : i když práva nahlednutí do podkladů nevyužijete, neztratíte možnost se později jménem Vašeho dítěte odvolat.

Při každém posuzování stupně závislosti, a tedy výše příspěvku na péči, se vychází hlavně z odborných lékařských nálezů žadatele = dítěte, z výsledků jednotlivých vyšetření a z celkového zhodnocení stavu posudkovým lékařem.
Je tedy důležité, aby pediatr měl u sebe veškerou aktuální zdravotní dokumentaci Vašeho potomka. Jde o kopie lékařských nálezů každého odborníka, u něhož se dítě aktuálně s něčím léčí (ortopedické zprávy, neurolog, rehabilitační lékař, oční aj.). Tyto zprávy by neměly být starší, než 3 měsíce.


KDE VE MĚSTĚ BRNĚ ZÍSKÁM FORMULÁŘ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Pro příspěvek na péči u dětí je používána stejná žádost, formulář jako dospělých. Do oddílu A vepisujete údaje Vašeho dítěte jako žadatele, do oddílu B- zákonný zástupce, pak osobní údaje Vaše (jednoho z rodičů).

1. Formulář je k dispozici zdarma ke stažení zde.

2. Tento dokument je možné si vyzvednout na Úřadu práce, Křenová 25.

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý: 8:00 - 11:00 hodin
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 8:00 - 11:00 hodin (jen příjem žádostí a pozvaní)

Na tento úřad práce také žadatelův zástupce v Brně odevzdá vyplněnou žádost.


3. Dále je možné formulář vyzvednout na Magistrátu města Brna, Koliště 19, v přízemí v socio-info centru.

Úřední hodiny:

Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin
Pátek od 8:00 do 13:00 hodin

Máte možnost požádat o zaslání prázdného formuláře na Váš e-mail, doma jej vyplnit, vytisknout a následně odevzdat.
E-mail: socioinfocentrum@brno.cz


Výplatu příspěvku:
zvolí zakonný zástipce již při vyplňování žádosti, a to buď převodem na účet zákonného zástupce, složenkou nebo v hotovosti.
Příspěvek na péči je vyplácen příslušným úřadem práce vždy pro právě probíhající kalendářní měsíc (tedy ne zpětně).


CO DĚLAT, KDYŽ JSEM PO 5 A VÍCE MĚSÍCÍCH NEOBDRŽEL ŽADNÉ ROZHODNUTÍ

Pokud Vám, po takto dlouhé době od podání žádosti o příspěvek na péči, nepřišlo ani písemné rozhodnutí, ani peníze, je možné urgovat vydání rozhodnutí, a to doporučeným dopisem na adresu Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči, Křenová 25, Brno 602 00.

Vzor urgence vydání rozhodnutí ve věci příspěvku na péči:

Vážení,
v listopadu loňského roku (případně uveďte přesné datum) jsem u Vašeho úřadu
podala žádost o příspěvek na péči pro syna.

Do dnes jsem neobdržela žadné rozhodnutí ani peníze. Syn celé jméno, rodné číslo, je nezletilý, proto já, zákonný zástupce a osoba pečující, apeluji na Váš úřad, aby vydal rozhodnutí.

S pozdravem
Váš vlastnoruční podpis
Vaše celé jméno tiskacím, čitelným písmem - matka

V Brně , aktuální datum.

Možná budete na peníze ještě chvíli čekat, i po vydání onoho rozhodnutí, vzhledem k faktu, že jsou v každém měsíci stanoveny pouze určité výplatní dny.

Může se však také stát, že než oficiální, písemné, rozhodnutí přijde, přiznané peníze, respektive doplatek již mezitím obdržíte a až poté ono písemné rozhodnutí (někdy se to stane v tomto pořádí).


CO DĚLAT, JSEM-LI NESPOKOJEN S ROZHODNUTÍM POSUDKOVÉ KOMISE

Máte zákonné právo se odvolat.
1. odvolání adresujte opět úřadu práce, nejlépe doporučeným dopisem. Uvádí se jak nacionály dítěte, tak i zákonného zástupce.
V odvolání konkrétně uvedete body, s nimiž nesouhlasíte a proč.

I odvolání má určitá pravidla, a proto je, dle mého názoru, lepší se obrátit na odborníka odborníka (tj. poradnu či organizaci pro postižené) a nevymýšlet nic sám/ a.


CO DĚLAT, POKUD S ROZHODNUTÍM SOUHLASÍM

Jakmile poštou obdržíte rozhodnutí a nevyužijete práva na odvolání, nemusíte již v této věci znovu telefonovat či jinak kontaktovat úřad práce.
V žádosti o příspěvek na péči jste vyplnil/ a způsob výplaty a přibližně do jednoho měsíce Vám budou zaslány první peníze. Vaše dítě a rovněž Vy jako žadatel jste veden/ a v počítačovém systému a ÚP hlídá tedy výplatní termín sám.

Poštou rovněž dostanete oznámení o doplatku, na které také nijak nereagujte. ÚP Vám tím oznamuje, že budou Vašemu dítěti zpětně doplaceny všechny peníze od data podání žádosti o příspěvek na péči do data samotného rozhodnutí v této věci.


OZNAMOVACÍ POVINNOST

Pokud pobíráte jakýkoliv stupeň příspěvku na péči a nacházíte se mimo své bydliště déle, než 8 kalendářních dnů, platí pro Vás oznamovací povinnost. Vašemu úřadu práce musíte dát tuto skutečnost na vědomí. Stačí přibližně týden až 14 dní před plánovaným termínem, a to písemně, klasickou poštou formou doporučeného dopisu.
Poštovní adresa pro město Brno:
Úřad práce - příspěvek na péči
Křenová 25
602 00 Brno

Toto platí např. pro situace, kdy se dítě chystá k plánované operaci, bude absolvovat komplexní lázeňskou léčbu apod. V písemném oznámení uvedete jméno dítěte, bydliště a datum narození a také data, od kdy do kdy se nebude zdržovat na adrese trvalého bydliště.

Oznámení podáváte i tehdy, když Vaše dítě doprovázíte.
Nárok na příspěvek na péči však zaniká až tehdy, zdrží-li se Vaše dítě mimo místo trvalého pobytu 1 celý kalendářní měsíc v kuse anebo více než 1 kalendářní měsíc.
Víte-li zcela určitě, že se syn/ dcera do místa trvalého pobytu vrátí např. po 2 týdnech, není nutné oznamovací povinnost dodržet.
Oznamovací povinnost Vám zpětně vzniká i při hospitalizaci delší než 9 kalendářních dnů - počítáno včetně víkendů. Bylo-li tedy Vaše dítě v nemocnici 10 dní, zkontaktujte spádový úřad práce a o pobytu dítěte v nemocnici informujte. Úřadu práce v Brně je možné zaslat e-mail s kopií titulní strany propouštěcí zprávy dítěte v příloze, kde je jméno dítěte, rodné číslo a délka pobytu. To předpokládá, že znáte přesnou e-mailovou adresu určitého referenta. Kopie titulní strany zprávy se dokládá jako potvrzení pobytu v nemocnici.
Je samozřejmě možné ji přinést i osobně.

Ostatní úřady práce (mimo Brno) mohou oznámení o hospitalizaci vyžadovat pouze písemně, doporučeným dopisem.

Pokud úřad práce např. při náhodné kontrole zjistí, že jste porušil/ a oznamovací povinnost, ať už vědomě nebo nikoliv, budete nucen/ a vrátit příspěvek na péči za celý konkrétní kalendářní měsíc v plné výši, a to i zpětně po několika letech.


OSOBA PEČUJÍCÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

Pečujete-li o člověka v libovolném stupni závislosti, jste nahlášen/a na úřadě práce jako osoba pečující a chcete se vrátit do dřivějšího zaměstnání anebo nastoupit do práce nové, máte na takový krok plné právo. Z hlediska úřadu práce není rozhodující typ úvazku ani druh pracovního poměru. Tuto skutečnost přitom není nutné hlásit úřadu práce. Upozorňujeme však, že pečujete-li o dítě ve stupni závislosti IV., není možná práce na celý úvazek. Pokud by osoba pečující o dítě ve IV.stupni závislosti na plný úvazek pracovala, nezapočítá se jí doba péče o osobu blízkou do nároku na starobní důchod.

Povinností pečující osoby však je zajistit veškeré potřeby osoby, o níž je pečováno, v plné míře, a to po celou dobu Vaší nepřítomnosti jakýkoli jiným dostupným způsobem.
Při případné kontrole z úřadu práce je dále nutné prokázat využití příspěvku na péči právě na pokrytí potřeb a nákladů souvisejících s péčí.


OSOBA PEČUJÍCÍ A PLACENÁ DOVOLENÁ

Pokud jste osobou pečující, zárověn pracujete a potřebujete si vzít volno, máte právo požádat zaměstnavatele o 9 dní v rámci ošetřování člena rodiny (OČR).
Delší placená dovolená možná není. Po uplynutí této doby vše záleží na domluvě mezi Vámi a zaměstnavatelem. Pokud je zaměstnavatel ochoten Vás na delší dobu z práce uvolnit, bývá to většinou formou neplaceného volna.

Jste-li osobou pečující, v zaměstnání a současně osamělý rodič, máte právo čerpat celkem 16 dnů placeného volna.


OSOBA PEČUJÍCÍ NENÍ PŘÍBUZNÝ-ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE

Pokud nemáte nikoho příbuzného, kdo by Vás nahradil v péči o dítě, protože např. pracujete na plný úvazek, osobou pečující může být kdokoliv jiný, např. kamarádka nebo sousedka.Takový člověk je asistentem sociální péče.
Je-li osobou pečující někdo, kdo s Vámi ani synem/ dcerou není v příbuzenském vztahu, měla by být uzavřena smlouva pro asistenty péče.
Za asistenta sociální péče, pokud pečuje o osobu závislou ve stupni II, III a IV, je sociální a zdravotní pojištění plně hrazeno státem. Jsou-li peníze z příspěvku na péči jediným příjmem asistenta sociální péče, to znamená, že tato osoba jinak oficiálně nepracuje, pak tyto peníze nepodléhají zdanění, a to až do částky 19 200 Kč měsíčně.


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Datum poslední aktualizace textu: 20. 6. 2024


Související články:

Co je karta TP, ZTP a ZTP/P

Co je příspěvek na péči u dospělých osob


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-5 pracovních dnů.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies