Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Možnosti přepravy na odborné vyšetření nebo specializované pracoviště u klientů s výrazně omezenou hybností a s jinými vážnými diagnózami


Jestliže je Vaše hybnost omezená, jste např. vozíčkář a pravidelně jezdíte autem na rehabilitaci, máte za určitých podmínek možnost požádat Vaši zdravotní pojišťovnu o proplacení výdajů spojených s tímto cestováním. V praxi se tak děje prostřednictvím Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem. Tiskopis VZP-39/2009 vyplněný vždy lékařem !!!


K ČEMU SLOUŽÍ

K úhradě nákladů spojených s cestou autem na lékařské vyšetření, kontrolu apod. Jedná se o tzv. cesťáky, tedy o proplacení počtu ujetých kilometrů dle aktuálního sazebníku zdravotní pojišťovny a to nejkratší trasu.


KDO ŽÁDÁ

a/ Pojištěnec se závažným zdravotním stavem, s omezenou hybností, který se musí pravidelně a dlouhodobě dopravovat např. na rehabilitaci, avšak jeho zdravotní stav mu nedovoluje využít k dopravě ke smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb MHD
b/ pojištěnec se závažným zdravotním stavem, který se potřebuje dopravit ke specialistovi mimo místo svého trvalého bydliště, protože jeho stav vyžaduje specifickou léčbu dostupnou jen v určitém zařízení. Zdravotní pojišťovna přitom částečně hradí náklady pouze do nejbližšího (není-li jasně lékařem uvedeno, že není možno vyšetření či terapii provést v bližším ZZ) možného pracoviště, které je schopno požadovanou zdravotní péči poskytnout.
Ilustrační situace: Pacientka s dětskou mozkovou obrnou, berličkářka, se musí dostavit na kontrolu po ortopedické operaci. Pacient čekající na transplantaci se potřebuje dopravit k zákroku do IKEM v Praze, a mnoho jiných případů.


ZA JAKÝCH PODMÍNEK ŽÁDÁME

Formulář Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem vyplňuje vždy praktický (obvodní) lékař či specialista, pokud uzná, že pacient má zdravotní indikaci. Vyplňuje tyto kolonky: kód pojišťovny, IČP, odbornost, pacient, trvalý pobyt, kód jeho základní diagnózy, začátek a cíl jím povolené a plánované trasy (odkud-kam), "Důvod transportu" - sem lékař zpravidla jasně popíše zdravotní stav pacienta, který opravňuje lékaře k indikaci přepravy sanitním vozidlem. Zdůvodněním je zejména špatná chůze, podstatné omezení hybnosti, imunodeficit a další důvody znemožňující přepravu hromadnými dopravními prostředky. Dále také vyplní datum, razítko a podpis. Datum indikace musí být vždy menší, než je první datum ošetření na rubu tiskopisu. Kolonku soukromé vozidlo SPZ vyplní pacient a pod tento údaj uvede jméno řidiče, který přepravu provedl.

Není potřebná žádná přesná identifikace řidiče. Stačí uvést manžel, syn, manželka, soused, taxi, nebo čestně prohlásit, že jsem vozidlo neřídil.

Kamkoliv na přední stranu formuláře napište číslo účtu, kam mají být poukázány peníze, včetně kódu banky. Na formuláři není nikde předtištěná kolonka. Pokud chcete zaslat peníze z cestovného na bankovní účet, ale do formuláře napíšete jiný, než má pojišťovna u Vás uložený, peníze jsou posílány složenkou na adresu Vašeho trvalého bydliště.
Rub formuláře, tedy potvrzení o přítomnosti na odborném vyšetření/ ošetření - ústavní péči, pak již vyplní lékař zdravotnického zařízení. Potvrzením o návštěvě je datum, kdy byla kdy byla péče provedena, razítko, jmenovka a podpis navštíveného lékaře, nebo jiného zdravotnického zařízení.
Pokud cílové zdravotnické zařízení odmítne, z jakéhokoliv důvodu, formulář orazítkovat, nárok na proplacení cestovních nákladů ZANIKÁ.
K formuláři je nutné doložit také kopii prvních dvou stran velkého technického průkazu. Kopie nemusí být úředně ověřená. K formuláři není nutné dokládat originál technického průkazu.


DALŠÍ NÁLEŽITOSTI

Osoba přepravovaná za účelem odborné péče nesmí být zároveň řidičem vozidla. Vozidlo tedy musí vždy řidit někdo jiný, než na koho je vypsán formulář, např. partner, rodič, osobní asistent. Pokud jde o samotné vozidlo, jeho vlastníkem je nejčastěji přepravovaná osoba, ale může to být i vůz někoho z Vašich blízkých. Důležitá je oficiální registrace vozidla na fyzickou osobu. Aby Vám pojišťovna proplatila náklady, nesmí být použito žádné firemní vozidlo.


ÚHRADU NÁKLADŮ

uplatňuje pojištěnec na zdravotní pojišťovně. Tiskopis převážně odevzdá na Podatelně. Kdo tzv. "cesťáky" likviduje, je organizační záležitostí zdravotní pojišťovny. Nárok zde musíte uplatňovat nejpozději do tří let od první absolvované jízdy. Po uplynutí této lhůty nelze již cestovní náklady proplatit. Výpočet veškerých ujetých kilometrů klienta provádí vždy sama pojišťovna dle vlastního programu pro výpočet vzdáleností. Hrazena je nejkratší možná vzdálenost z místa výjezdu do místa určení a zpět. Vždy je hrazena pouze cesta s pacientem, proto je odvoz k hospitalizaci hrazen pouze TAM, a po jejím ukončení ZPĚT do místa trvalého pobytu.


ZPŮSOB VÝPLATY PENĚZ

Existují dva způsoby úhrady vyúčtování náhrady nákladů soukromým vozidlem, a to buď převodem peněz na bankovní účet žadatele nebo jsou peníze vyplaceny na poštovní poukázku (tzv. šekovou poukázkou), ale pouze do vlastních rukou, nebo do rukou Vašeho zástupce (nutný průkaz od pošty).


LHŮTA PRO VYPLACENÍ PENĚZ KLIENTOVI

Na dobu vyplacení není stanovena doba žádná. Záleží na navštíveném zdravotnickém zařízení, kdy výkony vyúčtuje pojišťovně.
Například radioterapie se účtuje většinou až po ukončení série. Tak se může stát, že to trvá i dva měsíce. A u složitějších případů, kdy revizní lékař pojišťovny třeba chce vyjádření indikujícího lékaře, proč vůbec "cesťák" napsal (nejasná indikace sanitky), může dojít k proplacení i za delší dobu, než zmíněné 2 měsíce.


KDE ZÍSKÁM FORMULÁŘ

Formulář má označení VZP 39/2009, tento formulář je stejný pro všechny pojišťovny. Měl by ho mít u sebe Váš obvodní lékař. Formulář je pro lékaře k dispozici pouze na VZP, prodejcem je firma BEKROS na Příční 8, Brno. Ostatní Zdravotní pojišťovny tiskopisy nedistribuují !!! Formulář je k dispozici zdarma ke stažení zde.


PŘÍKLAD KE ZDRAVOTNÍMU TRANSPORTU

Pokud nemáte k dispozici soukromé vozidlo, ale nejste schopen/ schopna se sám dopravit na odborné vyšetření nebo specializované pracoviště, požádejte svého praktického lékaře o indikaci přepravy sanitním vozidlem. Pokud lékař shledá důvody pro tento způsob přepravy, vyplní formulář s názvem Příkaz ke zdravotnímu transportu. Oficiální označení formuláře je VZP 34. Náklady spojené s přepravou do nejbližšího zdravotnického zařízení nehradí pacient, ale jeho zdravotní pojišťovna.
Na transport sanitkou mají nárok všichni pacienti, kteří nemohou být přepravováni Veřejnými dopravními prostředky z důvodů možného zhoršení zdravotního stavu, nebo možné újmy na zdraví při přepravě. Ošetřující lékař je vždy za pacienta plně odpovědný a pokud jeho negativní indikace způsobí situaci, při které dojde ke zhoršení současného zdravotního stavu, nebo úrazovému ději zapříčiněným zdravotním stavem pacienta, potom nese právní odpovědnost a je za své rozhodnutí postižen podle stupně poškození pacienta.
Pro nárok na přepravu sanitkou NENÍ vůbec směrodatný příspěvek na mobilitu. Nárok mají i ti, kterým byl tento příspěvek na individuální dopravu přiznán. Podstatná je pouze Vaše diagnóza a omezení hybnosti.
Praktický lékař je povinen indikovat sanitku vždy podle potřeby pacienta. To znamená, že výjezdní místo nemusí být nutně vždy pouze a jen z trvalého bydliště. Pokud se pacient dočasně odstěhuje někam jinam z důvodů nezbytnosti zajištění péče, je transport do cílového odborného zařízení indikován odkudkoliv. Na upřesnění důvodů tohoto kroku má lékař na Příkaze spoustu místa.

Klient musí počítat: s nutností předat vyplněný příkaz ke zdravotnímu transportu řidiči sanitky, proto jej musí mít fyzicky u sebe před započetím přepravy. Se snahou dopravce o maximalní vytížení vozu. Proto sanita může postupně nakládat více osob a tím se někdy výrazně prodlouží čas příjezdu do cíle, ať už do zdravotnického zařízení anebo nazpět domů. V sanitě může být přepravován omezený počet pacientů. Sanitku zpravidla objednává sám pacient, a to telefonicky, několik dní předem. Při objednání je nutné uvést jméno a příjmení, den a hodinu, na kterou si sanitku objednává, nástupní místo - nejčastěji trvalé bydliště klienta, cílové místo a stav pacienta (dojde, dojde s pomocí, ležící pacient).
Měl/a byste vždy znát přesnou adresu zařízení, do něhož jste jako klient/ ka sanitou přepravován /a.


KDE ZÍSKÁM FORMULÁŘ VZP 34

I tento by měl mít u sebe v ordinaci Váš praktický lékař.
Formulář je k dispozici zdarma ke stažení zde.

V Brně jsou tři Zdravotní dopravní služby:

ZDS Hamr - dispečink 543 216 666

ZDS SANIT plus - dispečink 543 133 333

ZDS Norek (Medictrans)
Kontakt na non stop dispečink dopravní zdravotní služby - sanitky Medictrans, Brno, se sídlem v Bohunicích, Jihlavská 20:
Pevná linka: +420 519519155
Mobil: +420 602 766 763
Zelená linka (zdarma): 800 333303


Problematiku přepravy sanitkou nebo soukromým vozidlem má v každé zdravotní pojišťovně obvykle na starosti oddělení zdravotních transportů nebo metodik zdravotních transportů.
Bohužel, zdravotní pojišťovna nemůže žádného lékaře nutit ani přesvědčovat, aby Vám sanitku napsal.
Zároveň zdravotní pojišťovna nemá povinnost poskytovat ohledně sanitek poradenství svým pojištěncům.


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná

Garant článku:
Robert Littera, revize a metodika vyúčtování zdravotních transportů a ZZS
zdravotnické oddělení ZPMV ČR - pobočka BrnoDatum vložení: 18. 12. 2014
Datum poslední aktualizace textu: 15. 12. 2023


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-5 pracovních dnů.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies