Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Co je příspěvek na péči u dospělých osob


Nejčastější dotazy k příspěvku na péči


Jde o příspěvek pro osoby starší 18 let, které v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdtavotního stavu potřebují pomoc jiného člověka se zvládáním tzv. základních životních potřeb.
Mezi tyto potřeby patří: mobilita, orientace,komunikace, pomoc při oblékání a obouvání, asistence při stravování a přípravě jídla, péče o zdraví, osobní aktivity, pomoc s péčí o domácnost, dále také tělesná hygiena a tzv. výkon fyziologické potřeby, tedy sebeobsluha na toaletě.
Při posuzování těchto 10 oblastí je vždy důležitý jednak počet těch, které žadatel/ka sám nezvládá a jednak především to, na kolik s nějakou z vyjmenovaných položek potřebujeme pomoct, např. kolikrát denně či v jakou denní dobu.
Posuzovacím kritériem je tedy stupeň závislosti.
I. stupeň označujeme jako lehkou závislost - výše příspěvku 880 Kč
měsíčně
II. stupeň středně těžká závislost - výše příspěvku 4400 Kč měsíčně
III. stupeň těžká závislost - výše příspěvku 12 800 Kč měsíčně
IV. stupeň úplná závislost - 19 200 Kč měsíčně


Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.


ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU

se týká pouze III. a IV. stupně, ostatních ne.
Od 1. 7. 2019 bude vyplácena ve III. stupni částka 8800 Kč, a to pro držitele příspěvku v domovech pro seniory, v chráněných bydleních, v domovech se zvláštním režimem, v hospicech, ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Částka 12 800 Kč měsíčně bude vyplácena těm, o které je pečováno doma.


KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK NA PÉČI ZÍSKAT

Po splnění stanovených podmínek je příspěvek na péči přiznán osobám s těžkým omezením hybnosti (např. po dětské mozkové obrně), lidem s dalšími neurologickými diagnózami (mrtvice), občanům nemocným onkologicky, s vážnými hematologickými potížemi. Dále seniorům, o které se starají rodinní příslušníci a trpí např. Parkinsonovým syndromem nebo špatně chodí, mentálně i sluchově postiženým, tak jako nevidomým a osobám se zbytky zraku. Na tento příspěvek mají nárok např. i lidé po úrazech, amputacích končetin a zlomeninách páteřních obratlů.


JAK VŠE PROBÍHÁ

Žadatel/ka výplní Žádost o příspěvek na péči. Vyplněnou žádost pak odevzdá na příslušném úřadě práce, dle místa trvalého bydliště, v oddělení těžce zdravotně postižených. K žádosti musejí být přiloženy další doklady přesně specifikované v tiskopisu (např. občanka aj.).
Po odevzdání vyplněného formuláře Vás cca do 3 měsíců zkontaktuje sociální pracovnice za účelem domluvy termínu sociálního šetření; navštíví Vás v místě, kde se dlouhodobě zdržujete (nemusí se shodovat s trvalým pobytem) a položí Vám několik dotazů.
Po tomto sociálním šetření příjde poštou vyrozumění o přerušení řízení. Na dopis žadatel/ka nijak nereaguje. Znamená to pouze, že Vaše žádost byla odeslána praktickému lékaři a ten vyplní další potřebný formulář, přidá k němu veškeré Vaše zdravotní záznamy a vše odešle posudkovému lékaři. Ve fázi přerušení řízení Vás tedy posudkový lékař a lékařská posudková komise písemně informuje, že sbírá a kompletuje Vaši zdravotní anamnézu.
Po určité době posudkový lékař vydá konečné rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči.
Krátce před vydáním takového rozhodnutí budete mít, po písemné výzvě z ÚP, právo nahlédnout do spisu. Doporučuji ho využít a na ÚP se osobně dostavit. Ve spise najdete shrnutí, z jakých podkladů posudkový lékař vycházel a jaké rozhodnutí se chystá vydat. V tuto chvíli lze podepsat, že s (nepříznivým) rozhodnutím nesouhlasíte a připravit se tak na odvolání.
Při každém posuzování stupně závislosti, a tedy výše příspěvku na péči, se vychází hlavně z odborných lékařských nálezů žadatele, z výsledků jednotlivých vyšetření a z celkového zhodnocení stavu posudkovým lékařem.
Je tedy důležité, aby Váš obvodní lékař měl Vaši veškerou aktuální zdravotní dokumentaci. Jde o kopie lékařských nálezů každého odborníka, u něhož se aktuálně s něčím léčíte (ortopedické zprávy, neurolog, rehabilitační lékař, oční aj.) Tyto zprávy by neměly být starší, než 3 měsíce.


POSTUP PŘI ROZDÍLNÉM TRVALÉM A FAKTICKÉM BYDLIŠTI

Žádost o příspěvek na péči podáváte na úřadu práce dle Vašeho trvalého (oficiálního) bydliště.

Posudkový lékař při Vašem domovském úřadu práce si vyžádá dokumentaci od praktického lékaře v místě trvalého bydliště a posoudí stupeň závislosti.
Následně Váš spádový úřad práce sám požádá kolegy z úřadu práce města, v němž se právě zdržujete, o provedení sociálního šetření v bytě.
Toto bude provedeno a poté ihned odesláno úřadu práce v místě Vašeho trvalého bydliště. Tento úřad práce zjištěná fakta zpracuje a také vydá konečné rozhodnutí.
Dožádání o provedení sociálního šetření v místě faktického pobytu žadatele řeší úřad práce, nikoli přímo Vy jako klient.

Pokud byste se odvolával/a proti Rozhodnutí o přiznaném stupni závislosti, musel/a byste tak učinit jen v místě trvalého bydliště. Jiná možnost není přípustná. To pro Vás v praxi znamená nutnost cestovat na úřad práce v místě trvalého bydliště.


KDE VE MĚSTĚ BRNĚ ZÍSKÁM FORMULÁŘ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

1. Formulář je k dispozici zdarma ke stažení zde.

2. Tento dokument je možné si vyzvednout na úřadu práce, Křenová 25.

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý: 8:00 - 11:00 hodin
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 8:00 - 11:00 hodin (jen příjem žádostí a pozvaní)

Na tento úřad práce také žadatel v Brně odevzdá vyplněnou žádost.


3. Dále je možné formulář vyzvednout na Magistrátu města Brna, Koliště 19, v přízemí v socio-info centru.

Úřední hodiny:

Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin
Pátek od 8:00 do 13:00 hodin

Máte možnost požádat o zaslání prázdného formuláře na Váš e-mail, doma jej vyplnit, vytisknout a následně odevzdat.
E-mail: socioinfocentrum@brno.cz


VÝPLATA PŘÍSPĚVKU

Žadatel /ka zvolí již při vyplňování žádosti způsob výplaty, a to buď převodem na účet, složenkou nebo v hotovosti.
Příspěvek na péči je vyplácen příslušným úřadem práce vždy pro právě probíhající kalendářní měsíc (tedy ne zpětně).


CO DĚLAT, KDYŽ JSEM PO 5 A VÍCE MĚSÍCÍCH NEOBDRŽEL ŽADNÉ ROZHODNUTÍ

Pokud Vám, po takto dlouhé době od podání žádosti o příspěvek na péči, nepřišlo ani písemné rozhodnutí, ani peníze, je možné urgovat vydání rozhodnutí, a to doporučeným dopisem na adresu úřadu práce, oddělení příspěvku na péči, Křenová 25, Brno 602 00.

Vzor urgence vydání rozhodnutí ve věci příspěvku na péči:

Vážení,
v listopadu loňského roku (případně uveďte přesné datum) jsem u Vašeho úřadu
podala žádost o příspěvek na péči pro syna.

Do dnes jsem neobdržela žadné rozhodnutí ani peníze. Syn celé jméno, rodné číslo, je nezletilý, proto já, zákonný zástupce a osoba pečující, apeluji na Váš úřad, aby vydal rozhodnutí.

S pozdravem
Váš vlastnoruční podpis
Vaše celé jméno tiskacím, čitelným písmem - matka

V Brně , aktuální datum.

Možná budete na peníze ještě chvíli čekat, i po vydání onoho rozhodnutí, vzhledem k faktu, že jsou v každém měsíci stanoveny pouze určité výplatní dny.

Může se však také stát, že než oficiální, písemné, rozhodnutí přijde, přiznané peníze, respektive doplatek již mezitím obdržíte a až poté ono písemné rozhodnutí (někdy se to stane v tomto pořádí).


CO DĚLAT, JSEM-LI NESPOKOJEN S ROZHODNUTÍM POSUDKOVÉ KOMISE

Máte zákonné právo se odvolat.
1.odvolání adresujte opět úřadu práce, nejlépe doporučeným dopisem.
V odvolání konkrétně uvedete body, s nimiž nesouhlasíte a proč.

I odvolání má určitá pravidla, a proto je, dle mého názoru, lepší se obrátit na odborníka (tj.poradnu či organizaci pro postižené) a nevymýšlet nic sám/a.
Vzor odvolání formou tzv. Osobního přípisu Vám na požádání můžeme poskytnout v naší poradně.


CO DĚLAT, POKUD S ROZHODNUTÍM SOUHLASÍM

Ať už se jedná o příspěvek na péči u dospělých nebo u dětí, jakmile poštou obdržíte rozhodnutí a nevyužijete práva na odvolání, nemusíte již v této věci znovu telefonovat či jinak kontaktovat úřad práce.
V žádosti o příspěvek na péči jste vyplnil/a způsob výplaty a přibližně do jednoho měsíce Vám budou zaslány první peníze. Jste veden/a v počítačovém systému a ÚP hlídá tedy výplatní termín sám.

Poštou rovněž dostanete oznámení o doplatku, na které také nijak nereagujte. ÚP Vám tím oznamuje, že Vám hudou zpětně doplaceny všechny peníze od data podání žádosti o příspěvek na péči do data samotného rozhodnutí v této věci.


OZNAMOVACÍ POVINNOST

Pokud pobíráte jakýkoliv stupeň příspěvku na péči a nacházíte se mimo své bydliště déle, než 8 kalendářních dnů, platí pro Vás oznamovací povinnost. Vašemu úřadu práce musíte dát tuto skutečnost na vědomí. Stačí přibližně týden až 14 dní před plánovaným termínem, a to písemně, e-mailem, případně klasickou poštou formou doporučeného dopisu.
Poštovní adresa pro město Brno:
Úřad práce - příspěvek na péči
Křenová 25
602 00 Brno

Toto platí např. pro situace, kdy se chystáte k plánované operaci, budete absolvovat komplexní lázeňskou léčbu apod. V písemném oznámení uvedete celé své jméno, bydliště a datum narození a také data, od kdy do kdy se nebudete na Vaší adrese zdržovat.

Oznámení podáváte i tehdy, když Vás při pobytu doprovází osoba o Vás pečující.
Nárok na příspěvek na péči však zaniká až tehdy, zdrží-li se jeho příjemce mimo místo trvalého pobytu 1 celý kalendářní měsíc v kuse anebo více než 1 kalendářní měsíc.
Víte-li zcela určitě, že se do místa trvalého pobytu vrátíte po 2 týdnech, není nutné oznamovací povinnost dodržet.
Oznamovací povinnost Vám zpětně vzniká i při hospitalizaci delší než 9 kalendářních dnů - počítáno včetně víkendů. Byl/a-li jste tedy v nemocnici 10 dní, zkontaktujte spádový úřad práce a o Vašem pobytu v nemocnici informujte. Úřadu práce v Brně je možné zaslat e-mail s kopií titulní strany Vaší propouštěcí zprávy v příloze, kde je Vaše jméno, rodné číslo a délka pobytu. To předpokládá, že znáte přesnou e-mailovou adresu určitého referenta. Kopie titulní strany zprávy se dokládá jako potvrzení pobytu v nemocnici.
Je samozřejmě možné ji přinést i osobně.

Ostatní úřady práce (mimo Brno) mohou oznámení o hospitalizaci vyžadovat pouze písemně, doporučeným dopisem.

Pokud úřad práce např. při náhodné kontrole zjistí, že jste porušil/a oznamovací povinnost, ať už vědomě nebo nikoliv, budete nucen/a vrátit příspěvek na péči za celý konkrétní kalendářní měsíc v plné výši, a to i zpětně po několika letech.


PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A EXEKUČNÍ SRÁŽKY

Příspěvek na péči jakéhokoliv stupně ani příspěvek na mobilitu ani příspěvek na motorové vozidlo exekučním srážkam NEPODLÉHAJÍ. V praxi je tedy možné nechat si tyto peníze posílat na bankovní účet. Exekutor je nesmí odebrat, strhnout.
(Exekučním srážkám naopak podléhá invalidní důchod, dávky hmotné nouze i příspěvek na bydlení nebo rodičovský příspěvěk.)


CHCI SE OFICIÁLNĚ STÁT PEČUJÍCÍ OSOBOU

Pak je nutné vyplnit formulář Oznámení o poskytovateli pomoci - zdarma ke stažení zde.
Jako rodinný příslušník, fyzická osoba, vyplníte oddíl C.

Vyplněný a Vámi podepsaný formulář odevzdáte na úřadu práce dle trvalého bydliště osoby, o níž se budete starat.

Pokud pečujete o osobu ve stupni závislosti II, III nebo IV a jste nezamestnaná/ý, Vaše sociální a zdravotní pojištění je plně hrazeno státem, a to ode dne odevzdání žádosti na úřad práce. S člověkem, o něhož pečujete, nemusíte sdílet společnou domácnost.

Dále je nutné vyžádat si z úřadu práce potvrzení o dosavadním poskytování péče.
S tímto potvrzením se nejprve osobně dostavíte na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) dle místa Vašeho trvalého bydliště, tedy trvalého bydliště osoby pečující. Poté tento dokument také odešlete doporučeně na adresu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Křížová 25, Praha 5, PSČ 150 08, aby o Vás věděli i zde. Na ČSSZ může být Vaše žádost zpracovávána až 3 měsíce. Jak je již zmíněného výše, sociální a zdravotní pojištění je hrazeno již ode ne, kdy jste zaevidován/a jako osoba pečující na úřadu práce.

Veškerá doba, po kterou jste osobou pečující, je započítávána do důchodu.


OSOBA PEČUJÍCÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

Pečujete-li o člověka ve stupni závislosti II, III nebo IV, jste nahlášen/a na úřadě práce jako osoba pečující a chcete se vrátit do dřívějšího zaměstnání anebo nastoupit do práce nové, máte na takový krok plné právo. Z hlediska úřadu práce není rozhodující druh pracovního poměru.Tuto skutečnost přitom není nutné hlásit úřadu práce.
Upozorňujeme však, že pečujete-li o člověka ve stupni závislosti IV., není možná práce na celý úvazek. Pokud by osoba pečující o člověka ve IV.stupni závislosti na plný úvazek pracovala, nezapočítá se jí doba péče o osobu blízkou do nároku na starobní důchod.

Povinností pečující osoby však je zajistit veškeré potřeby osoby, o níž je pečováno, v plné míře, a to po celou dobu Vaší nepřítomnosti jakýkoli jiným dostupným způsobem.
Při případné kontrole z úřadu práce je dále nutné prokázat využití příspěvku na péči právě na pokrytí potřeb a nákladů souvisejících s péčí.


OSOBA PEČUJÍCÍ A SNÍŽENÍ STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Pokud byl u osoby, o níž pečujete, snížen stupeň příspěvku na péči z druhého na první, není již zdravotní pojištění hrazeno státem.
Ke snížení stupně příspěvku dojde následující kalendářní měsíc po obdržení rozhodnutí.
S rozhodnutím je nutné dostavit se do jednoho měsíce na Vaši zdravotní pojišťovnu a zde se přihlásit k platbě zdravotního pojištění jako samoplátce. Platba zdravotního pojištění je v tomto případě povinná, ač stále nepracujete (právě z tohoto důvodu).


DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ NA OSOBU PEČUJÍCÍ

Držitel příspěvku na péči může žádat dlouhodobé ošetřovné na svoji osobu pečující. To platí pokud je osoba pečující hospitalizována, a to nejméně 4 kalendářní dny po sobě jdoucí. Počítá se včetně víkendu. Přičemž den přijetí a den propuštění jsou započítávány také, vždy jako 1 celý.
Tj. v pondělí osobu pečující přijmou, ve čtvrtek propustí, pak lze dlouhodobé ošetřovné čerpat.
Ale již v den propuštění musí mít potvrzení o hospitalizaci (nelze přijít po týdnu a žádat o vydání potvrzení zpětně).
Maximální délka ošetřovného je 90 dnů.


OSOBA PEČUJÍCÍ A PLACENÁ DOVOLENÁ

Pokud jste osobou pečující, zárověn pracujete a potřebujete si vzít volno, máte právo požádat zaměstnavatele o 9 dní v rámci ošetřování člena rodiny (OČR).
Delší placená dovolená možná není. Po uplynutí této doby vše záleží na domluvě mezi Vámi a zaměstnavatelem. Pokud je zaměstnavatel ochoten Vás na delší dobu z práce uvolnit, bývá to většinou formou neplaceného volna.

Jste-li osobou pečující, v zaměstnání a současně osamělý rodič, máte právo čerpat celkem 16 dnů placeného volna.


OSOBA PEČUJÍCÍ NENÍ PŘÍBUZNÝ - ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE

Pokud nemáte nikoho příbuzného, osobou pečující může být kdokoliv jiný, např. kamarádka nebo sousedka.
Takový člověk je asistentem sociální péče.
Je-li osobou pečující někdo, kdo s Vámi není v příbuzenském vztahu, měla by být uzavřena smlouva pro asistenty péče.

Vzory smlouvy ke stažení

Pokud žádáte o příspěvek na péči nově a víte, že Vaší osobou pečující bude např. sousedka, k formulářům Žádost o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci by měla být dána i řádně vyplněná smlouva pro asistenty péče.

Za asistenta sociální péče, pokud pečuje o osobu závislou ve stupni II, III a IV, je sociální a zdravotní pojištění plně hrazeno státem, jestliže asistent není v žádném zaměstnaneckém poměru.
Tyto peníze jsou asistentovi započítávány do příjmů (např. při žádosti o příspěvek na bydlení), ale nepodléhají zdanění, a to až do částky 19 200 Kč měsíčně.


ZDANĚNÍ PENĚZ Z PŘÍSPĚVKU

Jestliže této osobě odevzdávate peníze za péči, tyto jsou pro ni nezdanitelným příjmem. Peníze přijaté od Vás tedy nepodléhají dani, a to až do výše IV. stupně příspěvku na péči.
To znamená, že pokud pobírate 4400 Kč měsíčně, tyto peníze odevzdáte sousedce a z invalidního důchodu doplatíte ještě 6000 Kč, sousedka má příjem 10 440 Kč měsíčně. Ten je nižší, než 19.200 Kč, takže tyto peníze zdanění nepodléhají.


CHCI BÝT OSOBOU PEČUJÍCÍ A SÁM POBÍRÁM PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

I když pobírate příspěvek na péči, můžete být oficiálně současně osobou o někoho pečující. Je však třeba, aby Vám obvodní lékař ve zprávě s aktuálním datem potvrdil, že jste schopen/schopna se o někoho jiného starat, i když sám/a pobírate příspěvek na péči, že Vám Váš zdravotní stav nijak nebrání v péči o další osobu.
Nový žadatel o příspěvek na péči pak originál takového potvrzení přiloží k žádosti o příspěvek na péči.


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Datum poslední aktualizace textu: 28. 11. 2023


Související články:

Co je příspěvek na péči u dětí


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies