Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Co je to mobilita


Nejčastější dotazy k průkazům ZTP a příspěvku na mobilitu


Příspěvek na mobilitu je určen zdravotně postiženým, kteří se za úhradu opakovaně někam dopravují nebo jsou dopravováni.
Tato dávka nahrazuje dřívější příspěvek na provoz motorového vozidla (příspěvek na benzín) a příspěvek na individuální dopravu.


KOMU JE PŘÍSPĚVEK URČEN

1. Osobě starší 1 roku mající některý ze stupňů OZP, tj. ZTP nebo ZTP/P.
K průkazu TP příspěvek na mobilitu nenáleží, bez vyjímky.
Druh zdravotního postižení přitom není rozhodující, může jít o tělesně, mentálně i sluchově postiženěho člověka či seniora.

2. Další z podmínek přiznání příspěvku je tato:
žadatel/žadatelka nesmí být umístěn/a v ústavu sociální péče, v domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v domově se zvláštním režimem, kde jsou jí poskytovány sociální služby (dle zákona o sociálních službách).
Příspěvek na mobilitu může být přiznán i klientům těchto zařízení, jestliže:
a/ jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P
b/ bydlí v těchto zařízeních, ale jezdí k rodině a s někým z rodiny pravidelné k lékaři, na rehabilitace apod. (důvody zvláštního zřetele).


NÁROK NA MOBILITU ZANIKÁ, jestliže:

• platí bod 2- osobě jsou poskytovány sociální služby a nikam se pravidelně
  nepřepravuje
• při hospitalizaci v nemocnici nebo podobném zdravotnickém zařízení po dobu
  delší než 1 (kalendářní) měsíc v kuse
• jestliže byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, avšak před fyzickým vydáním
  průkazu, ve fázi podepsání podkladů pro vydání průkazu ZTP nebo ZTP/P
  žadatel sám nebo zmocněnec podepíše na úřadu práce prohlášení,
  že je kamkoliv přepravován pouze sanitkou, pak podpisem nárok
  na mobilitu zaniká, i když byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P
• při skončení platnosti průkazu OZP ZTP nebo ZTP/P
• při úmrtí držitele průkazu ZTP anebo ZTP/P, i když zemřel až poslední den
  v měsíci


VÝŠE PŘÍSPĚVKU, ZPŮSOB VÝPLATY

Příspěvek na mobilitu je vyplácen buď na účet nebo složenkou.

Dne 1. 12. 2022 začala platit novela zákona, která zvýšila příspěvek na mobilitu na 900 Kč.

Dále novela zavedla zvýšení příspěvku na mobilitu na 2 900 Kč pro osoby, které využívají po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci. Zdravotně postižení, jichž se zvýšená částka příspěvku týká, musí úřadu práce doložit potvrzení zdravotní pojišťovny o využívání zdravotnického prostředku. Jednotný formulář neexistuje, proto potvrzení musí obsahovat tyto údaje:

• osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození případně číslo pojištěnce);
• že se jedná o zdravotnický prostředek, který novela zmiňuje;
• údaj od jakého data je zdravotnický prostředek využíván;
• údaj, že je zdravotnický prostředek využíván po celý kalendářní měsíc.

O vydání potvrzení lze žádat osobně nebo je možné nechat se zastoupit jinou osobou. To lze učinit několika způsoby:

1) Zastoupení členem jeho domácnosti - nejčastěji zastupování manželem/kou, partnerem/kou, přítelem/kyní, dětmi, prarodiči, sourozenci.
Může však zastupovat i jiná osoba nepříbuzná, která žila s pojištěncem před tímto zmocněním alespoň 3 roky ve společné domácnosti. Je však obtížnější dokladovat život s pojištěncem ve společné domácnosti. Pojištěnci bez duševní poruchy udělí písemnou plnou moc (níže uvedeným způsobem). U pojištěnců, jimž brání duševní porucha samostatně právně jednat, se ke vzniku zastoupení členem jeho domácnosti vyžaduje schválení soudu.

2) Zastoupení na základě písemné plné moci - tu pojištěnec udělí člověku, kterého pověří vyřízením. Podpis této plné moci nemusí být úředně ověřený. V případě tohoto řízení nerozhoduje, zda se bude jednat o tzv. "generální" plnou moc (tu, kterou uděluje pojištěnec plnou moci svému zástupci ke všem jednáním v jeho prospěch kdekoli), nebo o speciální plnou moc, udělenou pouze k tomuto jednání s pojišťovnou. Nerozhoduje ani to, zda je plná moc časově omezená, nebo neomezená.

3) Zastoupení zákonným zástupcem - především u nezletilých pojištěnců.

4) Zastoupení soudem určeným opatrovníkem – může vzniknout pochybnost o tom, zda je opatrovník k výkonu takového úkonu za svého opatrovance oprávněn. Proto je nutné pojišťovně při jednání předložit i samotné rozhodnutí soudu o určení opatrovníka a stanovení rozsahu jeho práv ve vztahu k opatrovanci.
 
Jako potvrzení je možné využít a doložit smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku. Smlouva však musí obsahovat všechny údaje, které jsou vyžadovány na potvrzení od zdravotní pojišťovny.

Pozor - potvrzení zdravotní pojišťovny nelze nahradit potvrzením lékaře.


CO DĚLAT, POKUD CHCI FREKVENCI NEBO ZPŮSOB VÝPLATY ZMĚNIT

V tomto případě se nepodává nová žádost. Stačí napsat přípis, tedy dokument, přibližně tohoto znění:
Já, XY ..., nar. ..., rodné číslo, číslo občanského průkazu, trvale bytem ... žádám o změnu způsobu výplaty příspěvku na mobilitu/o změnu frekvence výplaty příspěvku na mobilitu, ze stávajícího na bankovní účet číslo, kód banky/ze stávajícího souhrnně jednou za čtvrt roku.
Datum a Váš vlastnoruční podpis.

Nezáleží na tom, zda žádost napíšete celou ručně nebo ji sepíšete na počítači, vytisknete a pak jen podepíšete.
Takto zformulovanou žádost buď osobně odevzdáte na přepážce spádového úřadu práce, anebo ji můžete pouze poslat poštou, pak raději doporučeně.
Odesíláte ji na spádové pracoviště, tedy tam, kam patříte dle Vašeho trvalého bydliště. Správnou adresu určitě najdete v záhlaví rozhodnutí o příspěvku na mobilitu.
Úřad práce má na vyřízení lhůtu do konce následujícího kalendářního měsíce. Většinou v jednom měsíci požádáte o změnu, v měsíci následujícím už k požadovaným změnám reálně dochází.


PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A BLÍŽÍCÍ SE KONEC PLATNOSTI ZTP nebo ZTP/P

Dva kalendářní měsíce před vyznačeným koncem platnosti Vašeho průkazu ZTP nebo ZTP/P je nutné vyplnit, podepsat a podat na úřadě práce novou žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) a současně i novou žádost o příspěvek na mobilitu.

(Máte-li Váš průkaz ZTP nebo ZTP/P stále platný např. ještě dva roky, avšak podáváte k úřadu práce žádost o změnu stupně průkazu ZTP kvůli razantnímu zhoršení zdravotního stavu, pak zvláštní žádost k příspěvku na mobilitu není vyplňována.)


KDE VE MĚSTĚ BRNĚ ZÍSKÁM FORMULÁŘ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU?

1. Formulář je k dispozici zdarma ke stažení zde.

2. Tento dokument je možné si vyzvednout na úřadu práce, Křenová 25.

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý: 8:00 - 11:00 hodin
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 8:00 - 11:00 hodin (jen příjem žádostí a pozvaní)

Na tento úřad práce také žadatel v Brně odevzdá vyplněnou žádost.

3. Dále je možné formulář vyzvednout na Magistrátu města Brna, Koliště 19, v přízemí v socio-info centru.

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý: 8:00 - 11:00 hodin
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 8:00 - 11:00 hodin (jen příjem žádostí a pozvaní)

Máte možnost požádat o zaslání prázdného formuláře na Váš e-mail, doma jej vyplnit, vytisknout a následně odevzdat.
E-mail: socioinfocentrum@brno.cz. Rehabilitovat s ní lze za přímou úhradu i "na pojišťovnu".


ZPŮSOBY PODÁNÍ TÉTO ŽÁDOSTI:

On-line přes bankovní identitu (pokud máte internetové bankovnictví), odkaz na formulář https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu odevzdáte osobně na úřadě práce, Křenová 25, Brno

nebo zašlete na výše uvedenou adresu poštou, nejlépe doporučeným dopisem

žádost může Vaším jménem odevzdat na podatelně ÚP asistent, rodinný příslušník apod.Pokud je tam žádost čistě podána a nedoplňují se na místě důležité údaje, úředně ověřená plná moc není třeba.
Zjistí-li pak úředník ÚP, že žádost není úplná, zkontaktuje Vás písemně na adresu trvalého pobytu nebo adresu pro doručení napsanou v žádosti.

Příspěvek na mobilitu museli všichni obnovit v lednu roku 2016.
Od té doby všem, kdo mobilitu pobírají, zůstává v platnosti, a to až do doby platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Příspěvek na mobilitu se tedy NEOBNOVUJE každý rok.


Pokud příjdete o vůz, k němuž tento příspěvek původně náležel, nevadí to. Příspěvek není nutné vracet na úřad práce. Mobilita je koncipována jako příspěvek na Vaši dopravu. Ačkoliv nemáte vlastní vůz, stále se někam musíte dopravovat, třeba autem rodičů. Máte právo nadále příspěvek pobírat, až do doby platnosti ZTP (ZTP/P).


MOBILITA A DLOUHODOBÝ POBYT DRŽITELE V DOMOVĚ PRO SENIORY NEBO V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

Pokud je příjemce příspěvku na mobilitu dlouhodobě umístěn v sociálním zařízení, dostane o této skutečnosti informaci také úřad práce. Informaci obdrží automaticky, držitel sám nemusí nic dělat.

Poté sám úřad práce zahájí řízení o odejmutí příspěvku a vyzve dopisem držitele příspěvku, aby doložil, že je stále pravidelně přepravován.
Pokud držitel nebo příbuzní následně doloží, že si babičku/dědečka brávají pravidelně domů a dopravují ho k lékaři, nárok na příspěvek na mobilitu zůstává, ačkoli držitel tohoto příspěvku není v rodině stále.

Jestliže na výzvu nejsou spádovému úřadu práce doloženy podklady (lékařské zprávy), příspěvek na mobilitu je držiteli odejmut.
Výše uvedené platí pouze pro dlouhodobé (celoroční) pobyty v zařízeních mimo domov.
Nevztahuje se na případy, kdy např.rodina odjíždí na dovolenou a babička nebo dědeček je po tuto dobu ubytován mimo dům.


ŽÁDOST O ODEJMUTÍ PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU

Pokud se žadatel dlouhodobě stěhuje mimo domov a ví, že nebude svou rodinou nadále pravidelně přepravován, může o této skutečnosti informovat úřad práce dle (dřívějšího) trvalého bydliště i on sám,a to doporučeným dopisem.
V něm jednoduše požádá o zrušení příspěvku. Není nutné žádné odůvodnění.

Návrh textu žádosti:
Já, XY, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště. ...žádám tímto úřad práce v název města o odejmutí mého příspěvku na mobilitu.
Konec návrhu textu žádosti.


KONTROLA ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU

Úřad práce má právo namátkou kontrolovat, jak je příspěvek na mobilitu využit. Způsob kontroly se může na jednotlivých pobočkách odlišovat. Některému úřadu práce musí poživatel příspěvku na mobilitu podepsat čestné prohlášení, že je za úplatu pravidelně přepravován a doložit třeba lékařskou zprávu z poslední doby. Jiný úřad práce může požadovat projeté jizdenky anebo účtenku za benzín. Dalším možným způsobem je doložení výpisu jízd za poslední měsíc. Tato forma kontroly probíhá většinou u těch, kdo bydlí v domově pro seniory.

Poznámka: Člověk, který pobírá příspěvek na mobilitu, by se měl pravidelně přepravovat nebo by měl být pravidelně přepravován alespoň 2x za kalendářní měsíc.

Mezi pravidelné cesty s nárokem na příspěvek na mobilitu jsou počítány i cesty za účelem návštěvy rodiny a rodinných příslušníků.


PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A HOSPITALIZACE

Nárok na příspěvek zaniká při pobytu v nemocnici delším, než 1 kalendářní měsíc nebo tehdy, když během pobytu v nemocnici dochází k přelomu měsíce.
Pokud jste hospitalizován/a 4-7 dní, není nutné kontaktovat úřad práce. Doporučujeme však hlásit každou hospitalizaci delší než 10 dní, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.


PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A ÚMRTÍ JEHO DRŽITELE

Je nutné tuto skutečnost co nejdříve oznámit spádovému úřadu práce. Oznámení provede někdo z nejbližší rodiny, i telefonicky, později je nutné osobně doložit obyčejnou kopii umrtniho listu. (Při této osobní návštěvě úřadu práce na stejném místě vrátíte i průkaz ZTP nebo ZTP/P a řekněte, že dotyčný/á probíral/a rovněž příspěvek na péči.)

Při úmrtí poživatele příspěvku je nutné vrátit poslední vyplacený příspěvek na mobilitu.Pokud tak neučiníte, nejbližší příbuzný bude k tomuto kroku úřadem práce tak jako tak písemně vyzván.

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A NÁROK NA SANITU

Pro nárok na sanitní přepravu hrazenou zdravotní pojišťovnou není příspěvek na mobilitu vůbec směrodatný, ačkoliv lékaři tvrdí často opak. O nároku na sanitku rozhoduje pouze a jen obvodní (ošetřující) lékař na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta, diagnózy, vzdálenosti nejbližšího odborného pracoviště a dalších okolností. Mezi tyto ovšem nepatří příspěvek na mobilitu.


NA MOBILITU A EXEKUČNÍ NEBO INSOLVENČNÍ SRÁŽKY

Podle zákona příspěvek na mobilitu těmto srážkám nepodléhá. Exekutor nebo insolvenční správce tedy nemá právo tyto peníze dlužníkovi strhnout.


PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIZNÁNÍ PRŮKAZU ZTP

Po celou dobu odvolání je výplata příspěvku na mobilitu úřadem práce pozastavena. Je-li odvolací řízení úspěšné a je opět přiznán průkaz ZTP, máte právo na zpětné doplacení mobility. Důrazně však doporučujeme:jakmile obdržíte písemné rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP, v nejbližší úřední den osobně navštivte Váš úřad práce, originál tohoto rozhodnutí referentce předložte a ověřte si, že peníze budou doplaceny a výplata příspěvku na mobilitu opět zahájena.


PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU, SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ A PARKOVACÍ PRŮKAZ PRO VOZÍČKÁŘE

Příspěvek na mobilitu je určen všem sluchově postiženým, jak dětem, tak dospělým.
Naproti tomu parkovací průkaz pro vozíčkáře je určen pouze sluchově postiženým dětem.
Pokud je Váš syn/dcera držitelem průkazu ZTP/P, má podle zákona právo získat parkovací průkaz s vyobrazeným vozíčkem. Tento ho/ji (rodiče) opravňuje k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy-vozíčkáře, i k jízdě po dálnici bez dálniční známky.
V 18 letech věku většinou dochází k přeposouzení zdravotního stavu, kdy je dítěti se sluchovým hendikepem odebrán průvodce /P a nadále přiznán pouze průkaz osoby se zdravotním postižením s označením ZTP. Potom je nutná také výměna průkazu parkovacího na ten s vyobrazeným uchem, a tím ztrácíte původní výhody. Průkaz s označením ucha má pouze informativní charakter, bez možnosti parkování na vyhrazených místech, tak jako bez osvobození od dálničních poplatků.


Datum poslední aktualizace textu: 4. 1. 2024


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Máte dotaz, nebo mne chcete kontaktovat?
V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.


Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies